List Fanfic

 Đình Phong

.

[Oneshot] As time goes by (viết)

+ [Drabbles] Things i’ll never say (viết)

 Part 1- Possession (Hà Hạn x Tô Tinh Vũ)

Part 2 – Thoughtfulness (Đình Phong)

Part 3 – Choice (A Đình x Hạng Doãn Siêu)

+ [Draft][Tô Khải Văn x Hứa Nặc] Blue bird (viết)  Part 1

+ [Oneshot][Trương Khải Sơn x Trần Thâm] Đã từng, vẫn luôn (viết)

 Part 1   Part 2   Part 3(end).

+ [Longfic][Tô Khải Văn x Trương Hiểu Ba] Đông miên bất giác hiểu (ABO) – (dịch)

          Chap 1+2          Chap 3+4          Chap 5+6+7+8

Chap 9+10+11          Chap 12+13+14          Chap 15+16 +17

Chap 18+19+20 (end)

+ [Longfic][Giang Dương x Tô Tinh Vũ] Quá giang chi tức (dịch)

Chap 1               Chap 2               Chap 3             Chap 4(end)

+ [Longfic][Đẳng Đẳng phone x minh tinh Phong] Sir và Siri (dịch)

Chap 1          Chap 2          Chap 3          Chap 4          Chap 5          Ending 1+2+3 (end)

+ [Oneshot][Đình Phong] Xuyên núi vượt biển, cất lời ca anh (dịch)

+ [Oneshot][Đình Phong] Cậu phiền não điều chi? (ABO) – (dịch)

+ [Drabbles][Đình Phong] Vô đề (dịch – viết)

+ [Longfic][Trần Đình x Khương Hi Vũ] _ editor: Sei Cei

Chap 1       Chap 2        Chap 3        Chap 4.1         Chap 4.2

Chap 5         Chap 6         Chap 7         Chap 8         Chap 9         Chap 10         Chap 11(end)

+ [Oneshot][Đình Pháo] Chia tay năm lần liền kết hôn (ABO) – (dịch)

+ [Oneshot][Đình Phong] Lover (dịch)

+ [Oneshot][Đình Phong] Dũng khí (dịch)

+ [Longfic][Đình Phong] Tình địch của tui là cậu út (dịch)

Chap 1+2          Chap 3+4         Chap 5+6          Chap 7 (end)

+ [Longfic][Đình Phong] Lấy cương khắc nhu (dịch)

Chap 1          Chap 2          Chap 3          Chap 4

Chap 5          Chap 6         Chap 7          Chap 8          Chap 9

Chap 10          Chap 11            Chap 12          Chap 13          Chap 14

Chap 15

+ [Oneshot][Đình Phong] Tình ca (dịch)

Part I         Part II          Part III (end)


HashiMada

[Longfic] Wisteria (Dịch)

Chap 1

Chap 2          Chap 3

Chap 4          Chap 5          Chap 6

Chap 7          Chap 8          Chap 9          Chap 10

Chap 11          Chap 12          Chap 13          Chap 14          Chap 15

Chap 16          Chap 17          Chap 18          Chap 19          Chap 20          Chap 21

Chap 22          Chap 23          Chap 24          Chap 25          Chap 26

Chap 27          Chap 28          Chap 29          Chap 30

Chap 31           Chap 32          Chap 33

Chap 34          Chap 35 (END)


Stony 

[Oneshot] The more things change (Dịch)

[Oneshot] Awkward vacation (Dịch)

+ [Oneshot] Iron within (Viết)


6918

[Oneshot] Falling slowly (Viết)

Advertisements

One thought on “List Fanfic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s